Privacy beleid

Privacy statement Labourlink BV 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf heden dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG  zorgt er onder meer voor dat jouw gegevens nog zorgvuldiger worden verwerkt. Organisaties, wij dus  ook, moeten nog duidelijker maken waarom wij jouw persoonsgegevens verzamelen, waarvoor wij die gebruiken en hoe lang de data wordt bewaard. Ook moeten wij kandidaten, mits zij dit willen, inzage geven in de opgeslagen data. Op het moment dat je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen door bijvoorbeeld bij ons te solliciteren op een functie, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy statement. 

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens? 

De reden dat wij de gegevens verzamelen en registreren, heeft met onze dienstverlening te maken in  de vorm van uitzenden, detachering, payroll en werving en selectie. Specifiek zullen wij de gegevens  gebruiken in: 

 • Het doen van een aanbieding en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers; 
  • Het achterhalen van je geschiktheid en beschikbaarheid om zo te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht; 
  • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren; 
 • Om je identiteit te kunnen vaststellen; 
  • Om aan onze verplichtingen te kunnen verdoen mbt onze re-integratieverplichtingen en om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen; 
  • Om een opdrachtbevestiging te kunnen maken en een daaruit voortvloeiende overeenkomst te kunnen maken. En uiteraard de afgesproken zaken na te leven; 
 • De gegevens worden ook gebruikt om je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te stimuleren door training, opleiding en testen; 
  • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan; 
  • Het uitvoeren van de (inhoudingen) loonbelasting en de salaris- en pensioenadministratie (inclusief loonaangifte bij de belastingdienst). 

Welke gegevens verzamelen wij van jou? 

We verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende  gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen en  kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers.

Daarnaast biedt het ons de kans om te toetsen of jij als kandidaat aansluit bij het functieprofiel en de  functie eisen. En uiteraard om jou de juiste salarisschaal aan te kunnen aanbieden. 

Voor het aanleveren en up-to-date houden van de juiste gegevens, ben jij zelf verantwoordelijk.  

Om je in te schrijven zullen wij de volgende gegevens registreren (werkzoekende of kandidaat): 

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Contact historie;
 • Pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis;
 • BSN-nummer. Dit alleen wanneer je solliciteert voor een rol waar een veiligheidsonderzoek  in de vorm van een Verklaring Geen Bezwaar (VGB) noodzakelijk is1

Als je voor Labourlink aan de slag kunt gaan (gedetacheerd, (tijdelijk) werknemer en zelfstandig ondernemer) of al voor ons werkt zullen wij de volgende zaken aanvullend registreren:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs en eventueel werkvergunning;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Labourlink legt uitsluitend de persoonsgegevens vast die nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen (alleen wanneer hier toestemming voor is gegeven). Privacy gevoelige gegevens mbt ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven,  lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag, zullen wij niet verwerken.  

Solliciteren / Registeren 

Als je bij ons solliciteert of je registreert via onze website verzamelen wij bepaalde niet identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van je computer, het IP-adres van je Internet Service Provider, datum en tijd van  toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat dat je gebruikt voor je bezoek aan de site en de geo locatie waar je  je bevindt. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en door de systeembeheerder om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig  gebruik.

Labourlink maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen? 

Labourlink kan persoonsgegevens delen met haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Labourlink diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. In sommige gevallen kunnen wij verplicht worden je gegevens te delen. Bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis (denk aan een loonbeslag).

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?’. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Labourlink heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Indien je voor Labourlink werkt/hebt gewerkt 

Wij bewaren je bemiddelingsgegevens tot twee jaar na einde dienstverband. Sommige gegevens worden langer bewaard en dat heeft te maken met bijvoorbeeld claims, voor audits en fiscale verplichtingen. Als je niet meer bemiddeld wilt worden, verzoeken wij jou dit aan te geven. Je zal dan niet meer worden benaderd en bemiddeld worden door ons. Na de 2 jaar dat je uit dienst bent getreden, worden je gegevens gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Je persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor ons onder strikte voorwaarden overeenkomstig met de daarvoor
toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties2

Labourlink verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen  waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. De registratie doe wij met de volgende redenen: 

 • Voor het doen verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • De zakelijke relatie te kunnen onderhouden;
 • Het aangaan van een opdrachtovereenkomst en deze te kunnen naleven en te monitoren.
 • De gegevens die wij daarvoor nodig hebben zijn de volgende persoonsgegevens van zakelijkerelaties:
  • Naam, contactgegevens en functie van de contactpersonen.

De persoonsgegevens van de zakelijke relaties kunnen verstrekt worden ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. De gegevens worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, (zaken)partners en onderaannemers
(gegevensbewerking) die namens ons diensten verlenen. In gevallen van een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis, kunnen wij de informatie delen.

Rechten 

Je hebt recht op inzage en wijziging van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Wanneer je  geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kun je een verzoek indienen van verwijdering  van al je persoonlijke gegevens. Je kunt bovengenoemde via je APM-account doen of contact opnemen met Labourlink op 030-3039791 of via admin@labourlink.nl

Beveiliging 

Labourlink neemt privacy van haar relaties erg serieus. Wij doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens niet onrechtmatig worden gebuikt. Dit doen wij door je gegevens optimaal te beveiligen door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Je kan alleen bij jouw gegevens als je geautoriseerd bent, je gegevens worden alleen gedeeld met hen die ze nodig hebben. Ook is met de externe partijen overeengekomen jouw gegevens met respect te behandelen en eveneens optimaal te beveiligen. Externe partijen zijn de relaties die namens ons
diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (zie voetnoot 2).

Vragen, opmerkingen, klachten 

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt naar aanleiding van het bovengenoemde. Schroom dan ook niet op contact met ons op te nemen. Ook als je twijfels hebt over de bescherming van je persoonsgegevens door Labourlink. Laat het ons weten.

Onjuist verspreiden van je gegevens of datalek 

Indien je het vermoeden hebt dat je gegevens onjuist zijn verspreid of ben je van mening dat er  sprake is van een datalek, neem dan direct contact op middels admin@labourlink.nl. Vermeld daarbij  je naam, telefoonnummer en een omschrijving van de situatie.

Wijzigingen 

Aangezien de wetgeving onlangs is geïntroduceerd, ligt het in de lijn der verwachting dat er nog wijziging zullen worden doorgevoerd. Wij houden ons dan ook het recht voor om eventuele veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in het Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Labourlink  (www.labourlink.nl).

Overige bepalingen 

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands  recht van toepassing. 

Versie Mei 2018

1 Voor de functies op Schiphol waar een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) noodzakelijk is, zullen wij je nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs en mogelijke werkvergunning al wel registreren. Deze gegevens zijn namelijk in het voortraject al nodig. Het verkrijgen van een VGB kan tussen de 6 en 8 weken duren, en soms langer. Dit wordt door de Koninklijke Marechaussee getoetst en gecommuniceerd.

2 Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden

Meer mensen op jouw werkvloer

Meld je vacature aan

Wij zijn trots op onze dienstverlening

Onze diensten

Wij geloven in duurzame relaties

Over Labourlink